Vedtekter for Norske fag- og friskolers landsforbund

(etter årsmøte 05.04.2024)

§ 1

Forbundets navn er Norske Fag- og Friskolers Landsforbund – NFFL.

§ 2

Forbundets formål er å ivareta frittstående skolers interesser, arbeide for at friskoler og fagskoler innenfor alle undervisningsområder får så gode arbeidsvilkår som mulig, samt stimulere et høyt faglig og etisk nivå blant frittstående skoler og skoleeiere.

Til fremme av formålet skal forbundet spre kunnskap om frittstående skolers virksomhet, utvikle samarbeid mellom medlemsskolene i spørsmål av felles interesse, avgi uttalelser og fremme forslag til løsning av spørsmål innenfor forbundets arbeidsområde.

Forbundet skal representere skoler og norske skoleeiere som har til hovedformål å drive utdanning på ideelt grunnlag, samt følge de juridiske og faglige føringer gitt av utdanningsmyndighetene. Skolene er livssynsnøytrale.

§ 3

Medlemskap: Styret opptar nye medlemmer, basert på skriftlig søknad. Etablerte skoler som ønsker medlemskap får 50 % rabatt det første året.

Med medlem forstås den enkelte skoleenhet som er registrert i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret eller tilsvarende registre. Dersom en skoleeier har flere skoleenheter, gjelder medlemskapet de enkeltregistrerte skolene som er tatt opp som medlem.

Norske friskoler og fagskoler som slutter seg til forbundets vedtekter og driver sin virksomhet overensstemmende med dem, kan bli medlemmer.

Medlemsskapet gjelder for kalenderåret og forutsetter at medlemskontingenten er betalt. Nye medlemmer opptas løpende ved styrebehandling. Medlemskap gjelder fra 1. januar eller 1. juli, hel eller halv medlemskontingent må betales.

Medlemskapet fortsetter i nytt kalenderår hvis skriftlig utmeldelse ikke har funnet sted senest 1. november foregående år. Skolen betaler full medlemsavgift i oppsigelsestiden. Ved opphør av medlemsskap bortfaller ethvert krav på forbundets formue eller andre midler.

Ved manglende betaling av medlemskontingent for foregående år mister skolen(e) alle rettigheter som ellers medlemskapet medfører, blant annet tap av rett til tillitsverv, stemmerett på årsmøter osv.

Styret kan ekskludere et medlem, dersom dette i alvorlig grad opptrer i strid med forutsetningene for medlemskapet, slik disse er definert i §2 i vedtektene. Avgjørelsen skal begrunnes.

Et ekskludert medlem kan bringe styrets avgjørelse inn for neste ordinære årsmøte.

§ 4

Forbundet ledes av et styre bestående av 5 medlemmer med minst 2 varamedlemmer.

Styremøtet innkalles av styreleder, eller i dens fravær av styrets nestleder, så ofte det finnes nødvendig eller etter anmodning fra minst to av styrets medlemmer.

§ 5

Styret med varamedlemmer velges av årsmøtet som er forbundets høyeste myndighet. Som styremedlemmer og varamedlemmer kan velges personer med styreverv eller ansettelsesforhold til skoler som er medlem av forbundet. Et medlem eller varamedlem til styret kan ikke samtidig være medlem i styret for en annen skolepolitisk organisasjon som NFFL ikke har et formelt samarbeid med.

Styret velger selv sin nestleder. Ved styrets sammensetning skal det etterstrebes lik kjønnsfordeling.

Et valgt styremedlem kan sitte i styret ut valgperioden selv om han/hun i løpet av perioden avslutter sin funksjon for medlemsskolen, så lenge styrets flertall ikke finner at dette medfører problemer knyttet til habilitet eller interessekonflikter.

Dersom et valgt styremedlem ber seg fritatt for vervet, skal 1. vararepresentant overta plassen i styret. Samme bestemmelse gjøres gjeldende også for styrets varamedlemmer og medlemmer av valgkomiteen.

På annet hvert årsmøte velges styreleder som har funksjonstid på to år. På hvert årsmøte velges 2 styremedlemmer med funksjonstid på 2 år, samt 2 varamedlemmer, i prioritert rekkefølge, med funksjonstid på 1 år.

§ 6

Styret kan engasjere sekretær til å forestå forbundets daglige drift. Sekretæren har plikt til å møte i styremøter, men har ikke stemmerett. Alle disposisjoner som påfører forbundet vesentlige forpliktelser, må godkjennes av styret. Eventuelle styreverv for medlemsskoler skal bekjentgjøres for styret. Styret og personer som utfører arbeid på vegne av styret må følge forbundets økonomireglement.

§ 7

Regnskapet revideres av revisor som velges av årsmøtet. Forbundets regnskap følger kalenderåret.

§ 8

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned etter innkallelse fra styret. Varsel om årsmøtet sendes medlemmene senest 2 måneder før møtedatoen. Frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er 1 måned før møtedatoen. Meldte saker skal sendes ut til de påmeldte medlemmene senest 2 uker før årsmøtedatoen, og styrets innstilling skal følge vedlagt til sakene.

På årsmøtet har hvert medlem, jmf. §3 i vedtektene, stemmerett etter antall helårselever totalt og betalt kontingent, etter følgende oppstilling: Skoler med

 • inntil 100 elever/studenter 1 stemme
 • inntil 200 elever/studenter 2 stemmer
 • inntil 300 elever/studenter 3 stemmer
 • inntil 400 elever/studenter 4 stemmer
 • inntil 500 elever/studenter 5 stemmer
 • inntil 600 elever/studenter 6 stemmer
 • over 600 elever/studenter 7 stemmer

Fraværende medlem kan stemme ved fullmektig. Slik fullmakt må være gitt skriftlig, og den må godkjennes ved årsmøtets start.

På ordinært årsmøte skal følgende dagsorden gjelde:

 1. Årsmøtet åpnes av styreleder, i dennes fravær av nestleder.
 2. Godkjennelse av innkallelse til årsmøtet.
 3. Konstituering: Valg av møteleder, sekretær og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
 4. Årsberetning.
 5. Regnskap med Revisors beretning.
 6. Fastsettelse av kontingent for neste år.
 7. Mulige anmeldte saker.
 8. Valg
  • Valg av styreleder for 2 år (i år med partall)
  • Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
  • Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
  • Eventuelt valg av revisor.
  • Valg av valgkomite for 2 år (i år med partall), bestående av leder og 1 medlem, samt 1 varamedlem

§ 9

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når det blir krevet av minst 1/3 av medlemmene, som også må oppgi hvilke saker som ønskes behandlet. Hvilke saker som står på dagsordenen må presiseres i innkallingen, etter at fristen for å anmelde saker er utløpt.

Innkallelse til ekstraordinært årsmøte skjer på samme måte som for ordinært årsmøte.

§ 10

Forbundets utgifter dekkes av medlemskontingenten, fastsatt av årsmøtet for 1 år om gangen.

Medlemskontingentens størrelse er tilpasset følgende antall helårselever:

 • en kontingent for skoler med inntil 30 elever/studenter
 • en kontingent for skoler med fra 31 – 60 elever/studenter
 • en kontingent for skoler med fra 61 – 100 elever/studenter
 • en kontingent for skoler med fra 101 – 200 elever/studenter
 • en kontingent for skoler med fra 201 – 300 elever/studenter
 • en kontingent for skoler med fra 301 – 400 elever/studenter
 • en kontingent for skoler med fra 401 – 500 elever/studenter
 • en kontingent for skoler med fra 501 – 600 elever/studenter
 • en kontingent for skoler over 600 elever/studenter
 • norske friskoler i utlandet betaler kontingent som for skoler med inntil 30 elever/studenter

Elev/studenttallet 1. oktober året før legges til grunn for medlemskontingenten.

Skoler under etablering kan søke om prøvemedlemskap for inntil 2 år. Kontingenten for dette er 1.000 kroner pr. halvår. Prøvemedlemskapet gir tilgang til medlemsmøter og årsmøte, med talerett men ikke stemmerett. Når skolevirksomheten starter i august går skolen automatisk over til ordinært medlemskap, og fulle medlemsrettigheter og kontingent gjelder fra og med dette høstsemesteret.

§ 11

Beslutning om endring av disse vedtekter kan bare skje på årsmøter og krever minst 2/3 flertall blant stemmene til stede på årsmøtet.  Forslag til endring av vedtektene må forelegges styret på forskriftsmessig måte innen den frist som er angitt i vedtektenes § 8 første ledd.

§ 12

Bestemmelse om forbundets oppløsning kan skje med 2/3 flertall på to årsmøter, hvorav det ene må være ordinært årsmøte.

Bestemmes forbundet oppløst, skal det samtidig besluttes hvordan det skal forholdes med forbundets midler.