NFFLs årsmøte 2023

NFFLs årsmøte for 2023 vil finne sted på Oslo Fotokunstskole fredag 21. april.

 

Tidspunkt: Fredag 21. april, kl.09.30-16.00
Sted: Oslo Fotokunstskole, Waldemar Thranes gate 84, Oslo.
Deltakeravgift: 550,- (Deltakeravgiften inkluderer lunsj.)
Påmeldingsfrist: Onsdag 12. april
Påmelding: Påmelding sendes på e-post til gina@friskoler.no. Etter påmeldingsfristen har gått ut, er påmeldingen bindende. Husk å oppgi hvem som skal representere skolen som delegat med stemmerett på årsmøtet. Husk også å oppgi eventuelle allergier eller andre hensyn når det kommer til mat.
Program: Program NFFLs årsmøte 2023

 

Frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet er tirsdag 21.mars. Årsmøtepapirer med styrets innstilling sendes ut til NFFLs medlemmer senest to uker før årsmøtet.

Dersom en medlemsskole ikke deltar med delegat på årsmøtet, men ønsker at noen andre skal representere skolen, må det fylles ut et fullmaktsskjema i forkant av årsmøte. Dette må sendes til gina@friskoler.no senest fredag 14.april.

 

Oversikt over stemmeberettigede

På landsmøtet har hvert medlem, jmf. §3 i vedtektene, stemmerett etter antall helårselever totalt og betalt kontingent, etter følgende oppstilling: Skoler med

  • inntil 100 elever/studenter 1 stemme
  • inntil 200 elever/studenter 2 stemmer
  • inntil 300 elever/studenter 3 stemmer
  • inntil 400 elever/studenter 4 stemmer
  • inntil 500 elever/studenter 5 stemmer
  • inntil 600 elever/studenter 6 stemmer
  • over 600 elever/studenter 7 stemmer

Finansieringssystemet for fagskolene må styrkes

Finansieringen av fagskolene er nå oppe til evaluering og NFFL mener det er et stort behov for å bedre denne ordningen. At finansieringenssystemet fungerer på en hensiktsmessig måte, er avgjørende for hele fagskolesektoren og for et mangfold i fagskoleutdanningene.

Evalueringsrapporten som Deloitte har utarbeidet om finansieringssystemenet for fagskolesektoren, er andre delrapport i evalueringen av fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017). NFFL mener rapporten har flere gode anbefalinger for å forbedre finansieringssystemet for fagskolene. Det er et stort behov for mer forutsigbarhet og ryddighet i finansieringssystemet for fagskolene etter at fylkeskommunene tok over forvaltningen av denne tilskuddsordningen. Det er behov for klare rettningslinjer, like prosedyrer på tvers av fylkeskommuner, god inforamsjon til fagskolene for å sikre forutsigbarhet og dessuten at regelverk og frister overholdes. Her er det store mangler i dag.

NFFL er imidlertid sterkt uenig i rapportens anbefaling om å fjerne skjermingen av en gruppe fagskoler. Det kan framstå som ryddig at alle fagskoler mottar tilskudd etter samme prinsipper, men NFFL mener denne anbefalingen ikke tar hensyn til at noen fag skiller seg ut og trenger andre betingelser for å ivaretas. Stortinget vedtok å skjerme tilskuddet til en gruppe fagskoler da den ordinære tilskuddsforvaltningen ble overført til fylkeskommunene. Blant skolene som ble skjermet, er kunstfagskolene. Årsaken til at disse ble skjermet, var en bekymring for at kunstutdanninger ville bli nedprioritert i konkurranse med andre fagutdanninger som er mer direkte etterspurt av arbeidslivet og bransjer i fylkeskommunene. Denne risikoen er fremdeles like aktuell, og vi ber om at dette vektlegges i utformingen av finansieringsordningene. Da er det behov for å utrede en egen tilskuddsmodell for disse skolene.

Hele NFFLs høringsinnspill kan leses her.

Bildet er hentet fra et studentprosjekt ved Ytre kunstfagskole i Ålesund.

Utdanningskomiteen på skolebenken hos Plus-skolen

I dag, 1. september, har Stortingets utdannings- og froskningskomié besøkt Plus-skolen i Fredrikstad, en av de tre små kulturarvskolene som tar et avgjørende ansvar for ivaretagelsen av små tradisjonshåndverksfag i Norge.

Det var en lydhør komite som møtte rektor ved skolen, Bjørn Tønnesen. Under besøket, fikk skolen vist hvilken unik utdanningsistitusjon de er og dessuten den avgjørende rollen som skolen spiller for ivaretagelsen av imateriell kulturarv i Norge. Samtidig fikk Tønnesen pekt på utfordringene som kulturarvskolene møter både når det kommer til økonomi, byråkrati og systemer som gjør det vanskelig å drive opplæring i tradisjonshåndverk i Norge. En av utfordringene skolene møter i lovverket og finansieringen, er knyttet til opptak av voksne elever.

Tønnesen takket for den ekstra grunnfinansieringen som ble vedtatt i revidert statsbudsjett for 2022. En grunnfinansiering av de tre skolene er avgjørende for at skolene skal kunne opprettholde undervisningen i små tradisjonshåndverksfag og skolene forventer at de heretter blir en fast post på statsbudsjettet.

Med omvisning i skolens lokaler, fikk komiteen innblikk i hvordan skolen driver opplæring i gullsmedfaget, skomakerfaget og båtbyggerfaget.  Plus-skolen er en skole som drives på et ideelt grunnlag og som er godkjent etter Privatskoleloven. Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) jobber for at det må bli et tydeligere skille mellom skoler som drives på et ideelt grunnlag og skoler som driver med et mer kommersielt formål, slik at skoler som tar et viktig samfunnsansvar og som utgjør viktige opplæringsalternativ, kan sikres.

Bildet viser komiteens leder, Hege Bae Nyholt (R), som får et innblikk i elevenes arbeid under omvisningen på Plus-skolen.