Om oss

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) er en interesseorganisasjon for ideelle, frittstående skoler i Norge. Våre medlemsskoler bidrar til et større mangfold i det norske skole- og utdanningstilbudet – noe som gjør at flere elever og studenter finner et skoleløp som passer for dem. Dette er noe vi er stolte av.

Alle våre medlemsskoler drives på et ideelt og livssynsnøytralt grunnlag.

NFFL organiserer hver høst en lederkonferanse for skoleledere. Her får våre medlemmer faglig påfyll og mulighet til å stille spørsmål og å diskutere med landets fremste skolepolitikere. Hver vår arrangeres NFFLs landsmøte. Både lederkonferansen og landsmøtet er viktige møtearenaer for våre medlemsskoler og gir et viktig fellesskap og mulighet for idéutveksling.

Gjennom det politiske arbeidet i NFFL, får medlemsskolene muligheten til å påvirke utviklingen av det norske skole- og utdanningssystemet. NFFL arbeider for å sikre gode vilkår for våre medlemsskoler slik at skolene kan fortsette å gi gode skoletilbud.

Skolene som er medlem hos oss er privat eid og drives med godkjenning etter friskoleloven, fagskoleloven eller voksenopplæringsloven. Alle våre medlemsskoler drives på et ideelt grunnlag. NFFL skal gjennom sin virksomhet ivareta medlemmenes interesser overfor fagmyndigheter og sentrale politiske miljøer. NFFL skal, uavhengig av ideologier og religioner, arbeide for at medlemsskolene skal ha sin selvfølgelige og naturlige plass i skole- og utdanningssystemet.

Ifølge vedtektene er forbundets formål

» …å ivareta frittstående skolers interesser, arbeide for at friskoler og fagskoler innenfor alle undervisningsområder får så gode arbeidsvilkår som mulig, samt stimulere et høyt faglig og etisk nivå blant frittstående skoler og skoleeiere. […] Forbundet skal representere skoler og norske skoleeiere som har til hovedformål å drive utdanning på ideelt grunnlag, samt følge de juridiske og faglige føringer gitt av utdanningsmyndighetene. Skolene er livssynsnøytrale.»

Organisasjonen er en fortsettelse av Norske Privatskolers Landsforbund som ble stiftet i 1972, og fikk sitt nåværende navn i 2004.

Som medlem kan du ta opp aktuelle saker og problemstillinger i fellesskapet med dine skolelederkollegaer, eller be om bistand eller hjelp fra NFFL. Om din problemstilling gjelder flere skoler, kan styret i NFFL uttale seg på vegne av sine medlemmer.

Skoler under etablering kan søke om foreløpig prøvemedlemskap for inntil 2 år. Prøvemedlemskapet gir tilgang til medlemsmøter og landsmøter, med talerett, men ikke stemmerett. Når skolevirksomheten starter i august, går skolen automatisk over til ordinært medlemskap, og fulle medlemsrettigheter og kontingent gjelder fra og med dette høstsemesteret.