Vi mener

Rapporter

Vista analyse: Hva koster det å drive friskoler? va-rapport-2017-18-friskolerkapitalkostnader

Høringsuttalelser og andre skriftlige innspill

2024

7. juni: Høring Forslag til endringer i opptak til praktisk-pedagogisk utdanning

27. mai: Høring NOU 1:2024 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

21. mai: Høring Revidert nasjonalbudsjett 2024

6. mai: Høringsinnspill til Opptak til høgare utdanning

29. april: Innspill til avkommersialiseringsutvalget

11. april: Høringssvar Forslag til endringer i fagskoleloven

8. april: Endringer i fraværsreglene i videregående skole

1. mars: Innspill til ny fagskolemelding

5. februar: Høringssvar på forslag til endringer i utdanningsstøtte

15. januar: Høringssvarpå forslag til endringer i privatskolelova med tilhørende forskrifter

* * *

2023

28. oktober: Høringsinnspill til statsbudsjett for 2024

15. oktober: Høring Tilskuddsordningen til organisasjoner

12. oktober: Høringssvar Forslag til endringer i fagskoleloven

15. mai: Høringsinnspill til Revidert nasjonalbudsjett 2023

17. april: Høringssvar Endringer i privatskolelova Prop. 80 L

30. mars: Høringssvar om aldersgrense for stipendbasert utdanningsstøtte

9. mars: Høring på NOU 2022 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

25. januar: Høringssvar Forslag til endring i privatskolelova § 2-1 og § 6A

3. januar: Høring Forslag om endringer i forskriften til privatskoleloven om utvidet mulighet til å to inn voksne søkere

* * *

2022

17. oktober: NFFLs høringsinnspill til Prop. 1 S (2022-2023)

31. august: Høringsinnspill til rapport om finansieringssystemet for fagskolene

19. mai: Høringsinnspill til revidert nasjonalbudsjett

4. mai: Høringssvar til Prop. 98 L (2021-2022) Endringer i friskolelova

1. mars: Høringsinnspill Representantforslag om å oppheve frysvedtaket for godkjenning av friskoler

11. februar: Innspill til Opptaksutvalget Tilleggspoeng for kap.6A-skolene

28. januar: Høringssvar på forslag til endringer i friskoleloven

* * *

2021

20. desember: NFFLs høringssvar på ny opplæringslov og tilhørende endriger i friskoleloven

22. oktober: NFFLs uttalelse til Prop. 1 S (2021-2022) familie- og kulturkomiteen

21. oktober: Innspill til budsjett 2022 fra Friskolenes Kontaktforum

21. oktober: NFFLs uttalelse til Prop. 1 S (2021-2022)

19. april: Høringsnotat til Fullføringsreformen

17. februar: Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte

20. januar: Innspill til representantforslag om å sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv

15. januar: Høring om forslag til endringer om fjernundrevisning i friskoleloven

* * *

2020

15. desmeber: Høring på NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning. Høring på NIFO-rapport om opptak til høyere utdanning

3. desember: Forslag til endringer i statsudsjettet 202 (Prop. 44S (2020-2021) Endringer i stasbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet NFFLs innspill på endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet

27. november: Høring på endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og forskrift om høyere yreksfaglig utdanning (fagskoleforsrkiften) Forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforsrkiften

19. november: Høring på forskriftsfesting av retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling Høring Forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling

30. oktober: Høring – bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud Høringssvar på bedre velferdstjenester og behov for et sammensatt tjenestetilbud

15. oktober: Høring på statsbudsjettet, Utdannings- og forskningskomiteen: NFFLs uttalelse til Prop. 1 S (2020–2021), postene under Kunnskapsdepartementets budsjett

15. oktober: Høring på stasbudsjettet, familie- og kulturkomiteen: Høringsnotat Særskilt støtte til de tre kulturarvskolene

21. august: Høring på midlertidige dokumentasjonskrav i reglene om fraværsgrensen m.m. Høringssvar på forslag om midlertidige dokumentasjonskrav i reglene om fraværsgrensen mm

1. juli: Høring på NOU 2019:25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring. Høringssvar på NOU 2019:25 Med rett til å mestre

1. juli: Høring på forslag til ny opplæringslov NOU 2019:23. Høringssvar på NOU 2019:23 Ny opplæringslov

1. juli: Høring på midlertidige forskriftsendringer for opptak ved friskolene høsten 2020 som følge av Covid-19 for at friskolene skal kunne ta inn flere permitterte, arbeidsledige og de som sliter med å få fullført videregående opplæring. Høringssvar Midlertidige forskriftsendringer for opptak ved friskolene høsten 2020

25. mai: Høring om endring i friskoleloven angående realkompetansevurdering. Unntak fra kravet om realkompetansevurdering av voksne søkere til friskoler

21. april: Høring om vurdering, eksamen og eksamensordninger (endring av regler for hvem som kan søke opptak til en friskole). Høring om vurdering, eksamen og eksamensordninger

17. april: Høring om forslag til regler om overgangsordninger og innføringstakt. Uttalelse – Høring- forslag til regler om overgangsordninger og innføringstakt LK20LK20S

26. mars: Høring på midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven. Avgitt høringssvar Midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven

24. januar: Høring Forskrift om utdanningsstøtte. Høringssvar Forskrift om utdaningsstøtte

* * *

2019

17. desember: Høring Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven. Høringssvar Flytting av kap.4 i voksenopplæringsloven til friskoleloven

9. desember: Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020. Høringssvar Tilbakebetaling av utdanningslån 2020

25. november: Forslag til endringer i friskoleloven. Endring av regler om realkometansevurdering og internkontroll mm. Høringssvar Realkompetansevurdering

13. november: Høring – forslag til endring i økonomiforskrift til friskoleloven og forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4. Oppstartskostnader. Høringssvar oppstartskostnader

7. november: Høring av endringer i opplæringsloven. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen. Høringssvar Fylkeskommunal plikt til å tilby karriereveiledning

23. september: Høring Markussenutvalget – Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne. Et offentlig utvalg ledet av seniorforsker Simen Markussen har levert sin utredning, NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne, til kunnskaps- og integreringsministeren 4. juni 2019. Høringssvar Lærekraftig utvikling 23.09.19

30. august: Høring på NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold. Høring Livsoppholsutvalget 30.8.19

7. juni: Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

16. februar: Fagfornyelsen – Første innspillsrunde Vg1 design og tradisjonshåndverk. Fagfornyelsen – Første innspillsrunde Vg1 design og tradisjonshåndverk

16. februar: Fagfornyelsen – Første innspillsrunde Vg1 naturbruk. Fagfornyelsen – Første innspillsrunde Vg1 naturbruk

8. februar: Endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019-2020. Høringssvar på endringer i tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020.

31.januar 2019: Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven. Reglene om politiattest. Høringssvar på reglene om politiattest.

12.januar 2019: Høring av forslag til endringer i opplæringsloven. Opplæring i kvensk og yrkesopplæringsnemnder. Høringssvar på forslag til endring i yrkesopplæringsnemnder.

2. januar 2019: Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Leirskole og skolebytte i videregående opplæring. Høringssvar på forslag til leirskole og skolebytte.

* * *

Høringssvar fra 2018

Høring om økonomiforskrift til friskolelova.

Høring om forskrift om gradsbetegnelse. Innspill på både norsk og engelsk betegnelse.

Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven – studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø.

Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning – forskriftsfesting gradsbetegnelser.

* * *

Høringssvar fra 2017

11.januar 2017: Svar på høyring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven:
Høringsuttalelse til endringer i friskole- og VO-lovene (PDF)

14. juni 2017: Svar på høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2:
Høringssvar – forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

4. juli 2017: Svar på høring- forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring:
Høringssvar- forslag til endring i forskrift til opplæringsloven om undervisningsvurdering i videregående opplæring

4. september 2017: Svar på høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.
Uttalelse – Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

18. september 2017: Svar på høring om forslag om  innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner:
NFFL slutter seg til regjeringens forslag til endringer i diverse lover knyttet til utdanningssektoren om innføring av forbud om plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager, skoler, universiteter og høyskoler og ordningene etter introduksjonsloven. Forslaget skal sikre lik behandling for alle elevene, studentene og lærerne og gir like muligheter for kommunikasjon i undervisningen eller lignende situasjoner.

30. september 2017: Svar på høringsnotat ny fagskolelov med utkast til lovtekst og lovspeil:
NFFL uttalelse om høring ny fagskolelov sept 2017

5. oktober 2017: Svar på høring om endring i bestemmelsene om fagprøve, svenneprøve, praksisbrevprøve og kompetanseprøve:
Uttalelse – Høring – forslag til endringer i bestemmelsene om fagprøve svenneprøve praksisbrevprøve og kompetanseprøve

3. november 2017: Svar på høring om krav til regnskap:
Uttalelse høring krav til regnskap

22. november 2017: Svar på høring om endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata:
Uttalelse NFFL høring endringer i fagskoleloven – rapportering av individdata 221117