Ber om raske grep for å sikre frittståendes skolers økonomi

I årets statsbudsjett er det spesielt to saker som NFFL ser som kritiske for å sikre de frittstående skolene økonomi.

I statsbudsjettet for 2022 er det for både grunnskole og flere linjer på videregående, en stor nedgang i støttesatsene. Kunnskapsdepartementet skriver i budsjettforslaget at de vil se nærmere på årsakene til denne nedgangen og eventuelt komme tilbake med forslag om økte bevilgninger hvis de avdekker forhold i beregningene som har forårsaket urimelige utslag i satsene. Friskolene Kontaktforum (FK) ber derfor om at satsene fra 2021 videreføres så lenge det er stor usikkerhet omkring tallgrunnlaget.

NFFL har over lengre tid arbeidet for å sikre tre små kulturarvskoler. Disse skolene utgjør i dag viktige kulturinstitusjoner og er forvaltere av en nasjonal immaterial kulturarv. Ved behandlingen av fjorårets statsbudsjett, la både familie- og kulturkomiteen og utdannings- og forskningskomiteen inn merkander hvor de ba regjeringen se på hvordan de små håndverksfagene og de tre skolene kunne sikres. Dessverre opplever NFFL at Solberjregjeringen ikke har tatt dette på alvor. Det haster nå å få på plass en finansiering av de tre skolene.

Nedenfor kan du lese NFFLs og Friskolenes Kontaktforums skriftlige innspill til statsbudsjettet.

Innspill til budsjett 2022 fra Friskolenes Kontaktforum

NFFLs uttalelse til Prop. 1 S (2021-2022)

NFFLs uttalelse til Prop. 1 S (2021-2022) familie- og kulturkomiteen

 

 

To viktige seire med ny regjering

I dag la den nye regjeringen fram sin regjeringserklæring Hurdalsplattformen. Erklæringen inneholder to konkrete, gode nyheter om saker NFFL har arbeidet med over lengre tid. Den nye regjeringen ønsker å innføre en særskilt grunnfinansiering for kulturarvskoler og å sikre at disse skolene også kan ta inn voksne som ikke har en rett til videregående opplæring i disse fagene. Den nye regjeringen vil også opprette et nasjonalt studentombud for fagskolestudentene.

I statsbudsjettet som avtroppende regjering la fram tirsdag 12.oktober, er det få positive nyheter for de frittstående skolene, men kapitaltilskuddet for friskolene er foreslått økt med 20 mill. til 105,5 mill. Her er det imidlertid behov for en betydelig større økning.

NFFLs lederkonferanse 2021

Årets lederkonferanse vil arrangeres 26.november i Folkeuniversitetes lokaler i Nydalen.

Tid: Fredag 26.november, kl.09.30 – 15.15. (Middag kl.16.00)
Sted: Folkeuniversitets lokaler i Nydalen, Rolf Wickstrøms vei 15, Oslo. Oppmøte i resepsjonen rett innenfor hovedinngangen før kl.09.30. Konferansen finner sted i rom 234.
Deltakeravgift: 550 kr
Tillegg for middag:
350 kr
Påmeldingsfrist:
12.november

Påmelding sendes til gina@friskoler.no og er bindende. Husk å oppgi om du ønsker å delta på middag og eventuelle allergier eller andre hensyn når det kommer til mat. Om noen ønsker å delta digitalt, vil vi legge til rette for dette og dette må oppgis i påmeldingen. Deltakeravgift vil være den samme ved digital deltagelse.

Programmet for konferansen kan lastes ned her: Program NFFLs lederkonferanse 2021