Kompensasjon til friskolene i forbindelse med Covid-19

Norske Fag og Friskolers Landsforbund (NFFL) er veldig gald for at regjeringen har sett den krevende situasjonen som skolene står i i forbindelse med håndteringen av Covid-19 og at regjeringen nå foreslår å kompensere skolene økonomisk med en bevilgning på 40 millioner kroner for første halvår 2021. NFFL har jobbet for en økonomisk kompensasjon for våre medlemsskoler siden våren 2020.

Under utbruddet at Covid-19 ble skolene pålagt å stenge skolebygg og å opprettholde undervisningen som fjernundervisning. Mange av våre skoler måtte bruke tid og ressurser på å få på plass et opplegg for fjernundervisning siden friskoler i utgangspunktet har et forbund mot dette. Når skolene ble gjenåpnet, var dette med strenge smitteverntiltak som også krevde økte ressurser blant annet til utvidet renhold og større lokaler for å sikre avstand mellom elevgrupper. Skolene står også i en krevende situasjon i dag fordi de så langt det er mulig skal opprettholde undervsining for elever som er borte fra skolen. Terskelen skal være lav for å bli hjemme ved luftveissymptomer og dette gjør at det stadig er elever som trenger oppfølging ved fjernundervisning. Ansatte skal også være hjemme ved luftveissymptomer og dette krever økt vikarbruk som for mange skoler betyr en stor økt utgiftspost.

NFFL ser det som veldig positivt at regjeringen nå ønsker å støtte skolene gjennom denne perioden for å sikre et høyt nivå på undervisningen og at smittevernsreglene samtidig følges. Samtidig forventer NFFL at også de andre frittstående skolene får en økonomisk kompensasjon. NFFL representerer også skoler godkjent under kap.4 i vokensopplæringsloven og fagskoler som har hatt en tilsvarende økt belastning.

Regjeringens pressemelding kan leses her.

 

 

 

Frykter for framtida til tre unike kulturarvskoler

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) representerer tre friskoler som er unike i norsk sammenheng og som har tatt et avgjørende ansvar for kompetanse og undervisning i mindre håndverksfag. På grunn av krevende betingelser, er økonomien til disse skolene så marginal at de hvert år må vurdere videre drift. NFFL har i flere runder jobbet for å sikre disse tre skolene under Kunnskapsdepartementets budsjett (kap. 228. Tilskot til frittståande skular o.a.), men opplever at støtten som uttrykkes fra de fleste politiske hold ikke fører fram til en reell økonomisk prioritering. NFFL mener disse skolene er av stor betydning for å bevare den immaterielle kulturarven og vil derfor be om at bevilges et særskilt tilskudd til disse tre kulturarvskolene over Kulturdepartementets budsjett, kap. 320 Kulturformål, post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

Tirsdag 20. oktober deltar Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) på den muntlige høringen i forbindelse med behandling av statsbudsjettet i familie- og kulturkomiteen.  Her kan du lese høringsnotatet NFFL har sendt inn i forbindelse med høringen: Høringsnotat Særskilt støtte til de tre kulturarvskolene

NFFLs lederkonferanse 2020

Velkommen til NFFLs lederkonferanse 2020. Årets konferanse blir digital og er satt sammen av flere foredrag om ulike tema.

Dato: Fredag 20.november
Sted: Teams
Deltakeravgift: Ingen

Av teamene som vil dekkes på konferansen, er:

  • Merkevarebygging og bruk av sosiale medier
  • Psykisk helse i skolen
  • Presentasjon av kvalitetssikringssystemet KFF-KSS (for friskoler og kap.4-skoler)
  • Presentasjon av Feide, en nasjonal løsning for sikker innlogging og datadeling – et verktøy som er tilgjengelig for både friskoler, kap.4-skoler og fagskoler.
  • Regjeringens strategi for høyere yrkesfaglig utdanning
  • Håndteringen av Covid-19

Når programmet sendes ut til NFFLs medlemmer, vil det også bli sendt ut egen invitasjon til hvert enkelt foredrag i Teams. Det er fint om flest mulig besvarer disse invitasjonene slik at vi på forhånd kan se hvor stor oppslutningen er om de ulike foredragene. Et foredrag med svært få deltagere, vil avlyses i forkant. Ta kontakt på gina@friskoler.no hvis du representerer en medlemskole og ikke har mottatt invitasjon.

 

Få lyspunkt i statsbudsjettet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) mener regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2021 ikke tar de nødvendige grepene for å bedre økonomien for de frittstående skolene. De små lyspunktene som er, blir symbolpolitikk i den store sammenhengen. NFFL er spesielt skuffet over at det ikke foreslås noen kompensasjonsordning for skolene som har hatt store økte utgifter i forbindelse med Covid-19 og som forventer økte driftskostnader i tida som kommer på grunn av økt plassbehov, økt vikarbruk og renhold.

Her kan du lese NFFLs høringsnotat i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021: NFFLs uttalelse til Prop. 1 S (2020–2021), postene under Kunnskapsdepartementets budsjett