Strategisk plan for NFFL 2015-2019

Vedtatt av landsmøtet 2015

1. Visjoner og idegrunnlag

 • NFFL skal være den ledende organisasjon for skoler med private eiere godkjent etter friskoleloven, fagskoleloven og voksenopplæringsloven
 • NFFL skal gjennom sin virksomhet ivareta medlemmenes interesser overfor fagmyndigheter og sentrale politiske miljøer
 • NFFL skal, uavhengig av ideologier og religioner, arbeide for at medlemsskolene som drives ut i fra et ikke-kommersielt verdigrunnlag skal ha sin selvfølgelige og naturlige plass i utdanningssystemet.

2. Rammebetingelser for NFFL

Medlemmer

 • NFFLs medlemsskoler skal være godkjent etter regelverket for Opplæringsloven, Friskoleloven, Fagskoleloven eller kap. 4 i Voksenopplæringsloven. Skoler som er under etablering med grunnlag i en av disse lovene kan bli medlem i NFFL. Skoler under etablering kan søke prøvemedlemskap/observatør for inntil 2 år eller til skolen er i drift
 • NFFL vil oppfordre til at skoler godkjent under samme kriterium kan samarbeide om felles interesser knyttet til skolens godkjenningsgrunnlag

Internasjonalt

 • NFFL vil følge med i utviklingen i de nordiske land og europeiske organisasjoner som har relevans for norsk utdanningspolitikk. Styret skal følge opp med konkrete tiltak som sikrer en god dialog om aktuelle temaer, for eksempel ved å sette saken på dagsorden på NFFLs konferanser.

Nasjonale utvalg og råd

NFFL skal ha som mål å være representert i både faste statlige utvalg og råd, i oppnevnte arbeidsgrupper, referansegrupper og utvalg. NFFL skal på denne måten bidra med kompetanse til en best mulig utvikling på utdanningsfeltet.

Krav til kvalitetssikring

 • NFFL skal arbeide for at krav til systemer og metoder innen kvalitetssikring blir best mulig tilpasset den enkelte utdanningers behov og egenart.

Voksnes rett til utdanning

 • NFFL skal arbeide for å utvide voksnes muligheter til å ta utdanning.
 • NFFL skal arbeide for å få godkjent utdanningstilbud for voksne, med finansiering både etter friskoleloven og VO-loven, og allerede godkjente skoler må kunne få godkjent egne elevkvoter for voksne, med eller uten rettigheter.

Pedagogisk utviklingsarbeid

 • NFFL skal arbeide for å sikre medlemmene lik tilgang til ressurser som bevilges til pedagogiske utviklingstiltak, samt videre- og etterutdanningstiltak for lærere på lik linje med offentlig sektor
 • NFFL skal arbeide for å være representert i aktuelle utvalg, råd og arbeidsgrupper for nasjonale, pedagogiske utviklingstiltak
 • NFFL skal arbeide for at pedagogiske ressurser kan godkjennes med grunnlag i etablert kompetanse gjennom yrke eller kulturfaglige prestasjoner (f.eks. kunst og idrett)

Økonomiske rammevilkår

 • NFFL skal arbeide for å sikre medlemsskolene økonomiske vilkår som sikrer forutsigbarhet og kvalitet i utdanningen
 • NFFL skal arbeide for å sikre fortsatt statlig finansiering av godkjente fagskoleutdanninger. NFFL skal arbeide for at fagskoleutvalgets forslag ikke må føre til nedleggelse eller tvangssammenslåing av skoler, så lenge skolene leverer utdanning som oppfyller kvalitetskriteriene. Begrepet «robusthet» må relateres til faglig styrke og kvalitet.
 • NFFL skal arbeide for at private NIF/NOK-godkjente toppidrettsgymnas skal få bedre økonomiske vilkår, og at toppidrettstilskuddet blir regelstyrt
 • NFFL skal arbeide for å få økt det statlige tilskuddet til drift av organisasjonen i takt med økningen av arbeidsoppgaver, som følge av myndighetenes økende krav om dokumentasjon, rapportering og kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten
 • NFFL skal arbeide for at kapital/husleietilskudd blir lovfestet, på et reelt nivå.

Tilsynsrelaterte oppgaver

 • NFFL skal følge med i utviklingen på dette området når, blant annet, NOKUT, Utdanningsdirektoratet, Datatilsynet og Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn med skolevirksomheten
 • NFFL skal arbeide aktivt med å avdekke og påvirke forhold som skaper vansker for god skoledrift, og for likeverdige krav og sanksjoner til offentlige og private skoleeiere
 • NFFL skal arbeide for at tilsyn og eventuelt påfølgende sanksjoner gjennomføres på like vilkår som i offentlig sektor

Skoleeieransvar og oppgaver

 • NFFL skal arbeide for at ledelsen, dvs. skoleeier og styre, ved medlemsskolene skal ha oppdatert og relevant kompetanse knyttet til kravene for å oppnå statlig finansiering

NFFLs aktive relasjoner

 • NFFL skal samarbeide med andre deltakere i utdanningsarbeidet på en måte som kan skape positive synergier
 • NFFL skal arbeide for å gjøre de enkelte relasjoner til nyttige medspillere i arbeidet med å sikre best mulige forhold for medlemsskolene
 • NFFL skal samarbeide med elev- og studentorganisasjoner om aktuelle oppgaver

Økonomi- og ressursmål

 • NFFL skal arbeide med vektlegging av
  • aktiv rekruttering av nye medlemmer gjennom synliggjøring av nytteverdiene i medlemskapet
  • en kontingentordning som stimulerer skoleeiere til deltakelse i organisasjonen
  • ledelse med ressurser til aktuelt fagligpolitisk arbeid og rådgivning for enkeltskoler
  • effektiv og fleksibel ledelse og administrasjon
  • god kommunikasjons/informasjonskompetanse (med IKT)
  • kompetanse i samfunnspåvirkning/opinionsdannelse

3. Arbeidsprinsipper og arbeidsmåter

 • I henhold til vedtektene er det styret som leder arbeidet, men landsmøtet kan gi signaler om arbeidsprinsipper og arbeidsmåter
 • For landsmøtet er det viktig at NFFL
  • setter egen dagsorden i saker som er viktig for medlemmene
  • opparbeider tillit i sentrale politiske miljøer, i Storting og regjering
  • oppnår kontakt med, og tillit hos, det sentrale utdanningsbyråkratiet
  • opprettholder en god dialog med myndighetsorganer som Utdanningsdirektoratet, NOKUT, VOX og NIF/OLT
  • viser engasjement i utdanningspolitiske spørsmål

De strategiske målene søkes realisert gjennom

 • at styret ivaretar medlemmenes behov i forhold til de ulike utdanningslovenes forutsetninger og krav
 • at styret arrangerer medlemsmøter og konferanser der aktuelle saker av strategiske verdi settes på dagsordenen for medlemmene
 • at styret gir innspill til politikere og faginstanser om saker som påvirker medlemsskolenes rammevilkår, for eksempel statsbudsjettet, reglene i Lånekassen og regler gitt av Utdanningsdirektoratet
 • oppretting og oppfølging av faggrupper for bedre samarbeid og informasjonsflyt mellom styret og gruppene
 • deltakelse i samfunnsdebatt, mediekontakt etc.

Vedtak landsmøtet 2015

 • Landsmøtet vedtar strategiplanen med følgende handlingspunkter for 2015
  • Oppfølging av Ot.prop. 84L om friskoleloven, med tilhørenderegelverk
  • Oppfølging av NOU 2014:14 om fagskolenes fremtid
  • Åpne opp for at skoleledere kan delta på studieturer sammen med styret
  • 20-dagersregelen og elevtelling
  • Innføring av lovfestet kapitaltilskudd, på et reelt nivå
  • Gjennomføre tiltak for å synliggjøre samfunnsrollen til kap4-skoler
  • Avklaring om fagskolenes plassering
  • Omgjøring av fagskolepoeng til studiepoeng
  • Høring om regler for vurdering og fravær i vgs.