Politisk uttalelse Landsmøtet 2017

EN BEDRE SKOLE MED ØKT VEKTLEGGING AV DEN ENKELTE
ELEVS FORUTSETNINGER OG POTENSIALE

Landsmøtet i Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 2017 viser til KUF-innstiling 19 S om fag og fordypning. NFFL støtter prinsippet om at skolen skal være en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap, bruke sine ressurser og utvikle sine talenter, holdninger og verdier. Skolen skal legge grunnlaget for et godt liv, videre utdanning og aktiv deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. Skolen skal ruste elevene med grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, men skal også bidra til at elevene tilegner seg et bredt sett av kunnskaper og ferdigheter og utvikler verdier og holdninger for resten av livet.

For å lykkes i utdanning, arbeid og som aktive deltakere i samfunnet må elevene og lærlingene mestre mange fagfelt, og de må trenes i å samarbeide med andre, i å være kreative og å tenke kritisk. Skolen skal stimulere nysgjerrighet og lærelyst og motivere de unge til å utvikle sine talenter og sitt læringspotensiale.

Det er viktig med en inkluderende skole med et mangfold av alternative opplæringsarenaer, pedagogiske metoder og arbeidsformer hvor alle barn får muligheter til å lykkes – også ved å kunne velge det alternativet som passer best for den enkeltes forutsetninger og behov. I dette ligger også at både helse-, modnings- og kjønnsperspektivet vurderes i organiseringen av opplæringen. Det er viktig å ta hele utdanningssystemet i bruk, der også friskoler trekkes med i utviklingsarbeidet.

Komiteen viser til at både Ludvigsen-utvalgets rapporter og rapporten «Det muliges kunst» vektlegger de praktisk-estetiske fagenes rolle i fremtidens skole. Skolen skal ikke utdanne elever primært til å repetere det vi allerede har av kunnskap. Norge trenger kreative, skapende og innovative elever for å møte fremtidens utfordringer.

NFFLs landsmøte mener det ikke kan forventes at elevene velger praktiske og estetiske fag dersom de ikke får erfaringer med disse fagene i grunnskolen. Arbeidslivet trenger en lang rekke kompetanser som de praktiske og estetiske fagene i skolen tilbyr. Et viktig tiltak i denne sammenheng er at det må stilles kompetansekrav til lærere som skal undervise i de praktisk-estetiske fagene.

En epoke er over i NFFL

Det 45. landsmøtet i Norske Fag- og Friskolers Landsforbund ble avviklet i Ålesund i dagene 3. – 5. april. Under dette landsmøtet takket styreleder Ragnar Johansen av, etter 19 år som styreleder.

Landsmøtet vedtok økte ressursrammer som gjør at NFFL nå flytter kontoret sitt til Bergen, med Nina Rye Jakobsen som organisasjonens daglige leder. Til ny styreleder ble valgt Rieneke Schilperoort. Hun er daglig leder ved Bergen Kunstskole, KiB.

En annen veteran som takket av ved dette landsmøtet er Ingar Lae, styreleder ved Wang Toppidrett. Han har fulgt organisasjonen siden starten i 1972, da den ble etablert under navnet Norske Privatskolers Landsforbund. Han har mer enn 20 års fartstid i styret.

NFFL er i dag en organisasjon som samlet skoler med statlig godkjenning etter 3 ulike lover – friskoleloven, fagskoleloven og lov om voksenopplæringsloven. Under NFFL-paraplyen finnes det flere faglige forum, som for kunstskolene, toppidrettsgymnasene og skolene for små og verneverdige kulturhåndverk.

Bildet viser styreleder Ragnar Johansen som overrekker den blå NFFL-paraplyen til påtroppende styreleder Rieneke Schilperoort.

Ragnar Johansen overrekker den blå NFFL-paraplyen til påtroppende styreleder Rieneke Schilperoort.

For styret i NFFL
Ragnar Johansen
avtroppende leder
Tlf. 92 60 86 84

E-post til den nye ledelsen i NFFL: post@friskoler.no eller nina@friskoler.no. Tlf. 94 85 94 52